IMG_8802.JPG
 

Gyldensteen Gods

Gyldensteen er et historisk gods, placeret på Nordfyn i naturskønne omgivelser tæt ved vandet. Her er skov, mark og store vidder så langt øjet rækker.

Den nuværende ejer, Lensgreve Frants Bernstorff-Gyldensteen er 11. generation på godset. Ægteparret Victoria og Frants Bernstorff-Gyldensteen overtog ansvaret for godset i 1984, og har siden 1996 boet i hovedbygningen. Den karakteristiske hovedbygning er opført i 1640 og bygget på et senmiddelalderligt voldsted. Tag og gavle er renoveret i 1999. I 2016 gennemføres en renovering af stenbroen xxxxx

Virksomheden omfatter skovbrug, jagt, udlejning af boliger, landbrug samt dyrkning og salg af løg, græskar og æbler.  Med udgangspunkt i egne råvarer har Gyldensteen endvidere udviklet en række unikke produkter og specialiteter, som afsættes gennem dagligvarehandlen og specialbutikker.

Det dyrkede landbrugsareal omfatter ca. 800 ha., skovarealet omfatter ca. 300 ha. og ca. 60 ha. er eng / mose.

Udover hovedbygningen har godset 17 udlejningsejendomme, heriblandt de nærliggende hovedgårde Jerstrup (siden 1804), Harritslevgård (siden 1829) og Sandagergård ( siden 1834).

Store dele af filmen  "Der kommer en Dag" blev i 2015 optaget på gårdspladsen og markerne omkring hovedbygningen.

Certificering

 

Gyldensteen Gods drives med fokus på kvalitet og respekt for naturen.

Gyldensteen Gods er certificeret efter GLOBALG.A.P. og ISO 22000:2005. og til pakning af økologisk frugt og grønt.

Se certificeringerne her

GLOBALG.A.P           ISO 22000:2005               Øko                PEFC

Skovbruget drives efter det internationale regelsæt for bæredygtigt skovbrug 

 

Historie

 

Hovedbygningen på Gyldensteen Godser er opført i 1640 af Gregers Krabbe og bygget ovenpå et senmiddelalderligt voldsted. Første gang stedet nævnes er i 1409 under navnet Enggaard.

Den 2. april 1717 bliver franskmanden Jean Henri Huguetan baron d´Odyckoptaget i den danske grevestand under navnet Gyldensteen. Historien vil, at han var i pengebekneb men stædigt bedyrede, at han kunne forgylde hver en sten. Greve Gyldensteen - Jean Henri Huguetan - erhverver i 1719  Enggaard.

Den 7. april 1720 udsteder Kong Frederik IV erektionspatentet på grevskabet og hovedgården Enggaard skifter navn til Gyldensteen. Familien Bernstorff- Gyldensteens  ejerskab af Gyldensteen Gods kan således føres helt tilbage til år 1720.

Slægten Bernstorff-Gyldensteens våbenskjold kan føres tilbage til Andreas Erich Heinrich Ernst Lensgreve Bernstorff-Gyldensteen som ejer Gyldensteen Gods i perioden 1827 - 1837.

Der har gennem tiden boet mange farverige personager på Gyldensteen. En af dem er Constance Henriette Frederikk Johansdatter lensgrevinde von Knut-Gyldensteen som ved faderens død i 1802 arvede det fynske grevskab.  Hendes første ægteskab var med Johan (Hans) Hartvig Ernst greve Bernstorff, der døde i en alder af kun 24 år og med hvem hun fik Andreas Erich Heinrich Ernst Lensgreve Bernstorff-Gyldensteen.

Grevinden var igennem 3 ægteskaber, før hun faldt til ro i sit fjerde ægteskab med den russiske oberst, Aphanasi de Wansowitz.  Det siges om grevinden, at hun var en yderst driftig dame, der med stor iver administrerede og forvaltede sit gods. Dog havde hun vise særheder. For eksempel havde hun for vane at ride bort fra Gyldensteen hver eneste juleaften, da hun var besat af tanken om at godset ville synke i grus julenat.

Vigtige begivenheder

2. april 1717 Jean Henri Huguetan bliver optaget i den danske grevestand under navnet Gyldensteen.

1719-1720   J.H. Huguetan opkøber jordbesiddelser på Nordfyn

7. april 1720 Erektionspatentet på grevskabet Gyldensteen. Hovedgården Enggaard skifter navn til Gyldensteen, grevskabets størrelse er da 2325 tønder hartkorn beliggende hovedsageligt indenfor en trekant afgrænset af Ore, Uggerslev og Gyldensteen

1749 Barnebarnet Marguerite Monteleone, gift Knuth( Knuthenborg) arver. Hendes søn - den næste lensgreve - er da 3 år og grevskabet varetages di 25 år af en "oberadministrator"

1752 Marguerite dør og greveskabet overdrages til sønnen Johan Henrik Knuth

1771 "oberadministratoren" overdrage grevskabet til Johan Henrik Knuth

1788 Stavnsbåndet ophæves

1802 Constance Knuth-Gyldensteen arver ved faderens død. Constance K.G. var i et år gift med Andreas Peter Bernstorffs ældste søn ( det første af fire ægteskaber) I dette ægteskab fødes sønnen Andreas E. H. E. Bernstorff.

1804-1835 Bøndergods fordelt over hele Nordfyn sælges

1804 Hovedgården Jerstrup købes til grevskabet

1827 A. E. H. E. Bernstorff-Gyldensteen overtager grevskabet fra sin mor som dør kort tid efter

1829 Hovedgården Harritslevgård købes til grevskabet

1834 Hovedgården Sandagergård købes til grevskabet

1837 Sønnen Johan H.E. Bernstorff-Gyldensteen arver grevskabet

1870 Det store inddæmningsprojekt udføres

1898 Hugo K.G. Bernstorff-Gyldensteen arver grevskabet

1919 Erich A. E. Bernstorff overtager fra faderen grevskabet og tager navnet Bernstorff-Gyldensteen. I disse år foretages lensafløsningen som følge af jordreformer. Godset er nu på 380 tdr. hartkorn hvilket svarer til 3600tdr. land, foruden ca. 1000 tdr. landskov

1954 Carl-Johan F.F.H.M. Bernstorff overtager godset efter sin far

1960 Ladegården på Gyldensteen nedbrænder ( opført 1636)

1960 Det inddæmmede areal opdyrkes ( ca. 800 tdr. land)

1984 Frants E. Bernstorff overtager godset efter sin far

1999 Efter faderens død overtager F. E. Bernstorff titel og navnet Bernstorff-Gyldensteen.

2011 Det 616 ha store inddæmmede Gyldensteen Strand med reservatet ved Ore Strand, og de tidligere øer Lindholm og Langø sælges til Aage. V. Jensen Naturfond .  Godset er nu på ca. 1200 ha.

 

Skov & Natur

 

Det samlede skovareal på Gyldensteen udgør ca. 300 ha. som fordeler sig på 8 skove hvoraf ca. 60 % er løvskov og resten nåletræer.

Siden begyndelse af 1800-tallet har der været fredskovpligt på langt det meste af Gyldensteens skov, hvilket i praksis betyder, at vi skal genplante den samme mængde skov som vi rydder.

 Skovbrug kræver langsigtet planlægning - det tager minimum 50 år før en hurtigvoksende træsort som gran kan fældes og 150 år for et egetræ. Den overordnede planlægning af skovens drift sker i tæt samarbejde med HedeDanmark, da det betyder meget for os at skoven - på både kort og langt sigt - er med til at skabe en visuel smuk og afvekslende natur og en flot, naturlig overgang mellem land og kyst.

Ca. 60 ha. af Godsets areal består af eng og moseområder. For at bidrage til bedre levevis for naturen og vildtet har vi gennem de seneste år sørget for afgræsning af gamle tilgroede engarealer som Ålebæk engen hvilket har genskabt en unik flora og fauna. Frasalg af det inddæmmede areal til Aage V . Jensens Naturfond har gjort det muligt at gennemføre et af Danmarks største naturgenopretnings projekter, Gyldensteen Strand.

Gyldensteen Gods ligger rigtigt naturskønt.  Dåvildt og rådyr stortrives i området. Havørnen kommer ofte på besøg og markerne ses ofte fyldt med gæs og svaner.

Parken omkring hovedbygningen er privat men alle er velkomne til at gå en tur og nyde omgivelserne i den omliggende skov, når bare naturbeskyttelseslovens regler efterleves. 

Hos Gyldensteen kan du købe brænde aflagt i meterstykker ved farbar vej eller som selvskovning. Køber du over 10 rm kan vi tilbyde levering

Kontakt os gerne for aftale om levering.

+45 6481 1058

 

Landbrug

 

På Gyldensteen bestræber vi os på, at drive et moderne bæredygtigt landbrug med anvendelse af den nyeste teknologi. 

Vores samlede landbrugsareal udgør rundt regnet 800 ha.

På ca. 500 ha. dyrker vi traditionelle landbrugsafgrøder som hvede, rug, bryg og græs.

Frilandsgartneriet omfatter ca. 300 ha. Her fokuserer vi på dyrkning af spiseløg, græskar samt æbler.

 

Udlejning

 

Gyldensteen Gods har 17 udlejningsejendomme af meget forskellig karakter, størrelse og beliggenhed. Der findes både erhvervsejendomme og privatboliger.

Alle boliger har en særegen beliggenhed, enten i landlige/kystnære omgivelser eller i mindre landsbyer.

Udlejningsboligerne tæller blandt andet skovhuse, tidligere bestyrerboliger, landsbyhuse, og de  gamle Herregårde Jerstrup, Harritslev gård og Sandagergård.

 Vi oplever ikke den store udskiftning og har derfor sjældent ledige lejeboliger.

Forespørgsel vedrørende leje

man@gyldensteen.dk